Ο δικηγόρος Άρης Πήττας απαντά στα ερωτήματά σας

21 Απριλίου 2017


Στάθης : Είμαι εργαζόμενος στο πρώην σούπερ μάρκετ Καρυπίδη, Αλμυρού. Είμαστε απλήρωτοι εμείς και όλοι οι συνάδελφοι μας στη Βόρεια Ελλάδα από το Φεβρουάριο του 2016. Το κατάστημα του Αλμυρού πέρασε στην εταιρεία Μάρκετ Ιν, η οποία αρνείται να μας πάρει συνεχόμενα, με βάση το προεδρικό διάταγμα 178/2002, ενώ η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να εφαρμοστεί ο νόμος.

Απάντηση : Οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. 
Μεταβίβαση δε, υπάρχει όταν διατηρείται η ταυτότητα της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας και υπό τον νέο φορέα. Το ζήτημα αυτό είναι πραγματικό και αρμόδιο για την αυθεντική κρίση και αναγνώριση του είναι μόνο το Δικαστήριο. 
Κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας είναι μεταξύ άλλων η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα κλπ), η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών (επωνυμία, τεχνογνωσία κλπ), η πρόσληψη ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού από το νέο επιχειρηματία, η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων και η διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Όλα αυτά τα στοιχεία συνεκτιμούνται από το Δικαστήριο, χωρίς να είναι απαραίτητο να συντρέχουν άπαντα.

Εάν όντως υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης και η αλλαγή υπάρχει μόνο ως προς το πρόσωπο του εργοδότη (διαδοχή εργοδότη), επέρχεται η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με την αυτοδίκαιη συνέχιση των συμβάσεων εργασίας ως είχαν προ του γεγονότος της μεταβιβάσεως. Ο διάδοχος δε, εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλέγγυα με τον παλαιό εργοδότη για τις υποχρεώσεις του τελευταίου εκ των συμβάσεων εργασίας κατά το χρόνο πριν τη μεταβίβαση.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ' αυτή λόγο απόλυσης των εργαζομένων, εκτός εάν πραγματοποιηθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους. Σε κάθε πάντως περίπτωση καταγγελίας θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις (λ.χ. αποζημίωση). Η προθεσμία για την ακύρωση της καταγγελίας είναι 3 μήνες, ενώ για την λήψη - συμπλήρωση της αποζημίωσης 6.

Όλα τα ανωτέρω όμως, ήτοι τα σχετικά περί συνέχισης των εργασιακών σχέσεων και αποζημίωσης απολύσεως από τον διάδοχο εργοδότη, δεν έχουν ισχύ στη μεταβίβαση επιχείρησης όταν ο μεταβιβάζων ευρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας η οποία κινήθηκε με σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχειών σύμφωνα με τις διαδικασίες που διεξάγονται υπό την εποπτεία αρμόδιας δημόσιας Αρχής. Η μη εφαρμογή των προστατευτικών αυτών διατάξεων αρχίζει πάντα από την έκδοση της σχετικής κατά περίπτωση δικαστικής απόφασης (ρητή νομοθετική εξαίρεση, αρ. 6  π.δ. 178/02).

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε εκ των ανωτέρω, ακριβής απάντηση στο ερώτημα σας δεν μπορεί να δοθεί, παρά μόνο μετά από ενδελεχή μελέτη και εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.
 
Πάντως, η μόνη λύση για την εφαρμογή των προστατευτικών για τους εργαζομένους διατάξεων του π.δ. 178/2002, εφόσον σύμφωνα και με την ανωτέρω ανάλυση εκτιμάτε ότι στο κατάστημα Αλμυρού επήλθε μεταβίβαση επιχείρησης που εμπίπτει στο νόμο τούτο ή δεν εξαιρείται από αυτόν, είναι μέσω της άσκησης σχετικής αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο. Με την αγωγή αυτή θα ζητάτε να αναγνωρισθεί η μεταβίβαση της επιχείρησης, η αυτοδίκαιη συνέχιση των εργασιακών σχέσεων όλων των εργαζομένων από το νέο εργοδότη ως είχαν, καθώς και να υποχρεωθεί ο τελευταίος να σας απασχολεί και να καταβάλει τους μισθούς σας. Άλλως και εάν δεν θέλει να συνεχιστεί η εργασιακή σας σχέση, να σας καταβάλει πλήρη τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. 

Μετά τιμής, 
Άρης Πήττας, Δικηγόρος
Λ. Αλεξάνδρας 49 (Αθήνα) / Γ. Παπαδημητρίου 18 (Αχαρναί)
210 6450078 / 697 4099253ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ